WERKWIJZE 
 VAN BIG'R 
WERKWIJZE

BIG Rotterdam (BIG 'R) onderzoekt of maatschappelijke problemen of dagelijkse issues kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Dit wordt gedaan vanuit een wetenschappelijke invalshoek, vaste werkwijze en vastgestelde methodiek. We observeren het gedrag en dragen vanuit wetenschappelijke kennis interventies en oplossingen aan die we kleinschalig in de praktijk testen.

GESTRUCTUREERD
MAAR FLEXIBEL

BIG'R heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld, en werkt aan de hand van een protocol. Met behulp van het protocol wordt helder welke factoren het gedrag bepalen en hoe deze worden aangepakt.

Omdat elke onderzoekscasus anders is, wordt per casus gekeken wat nodig is. Soms is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk elke fase (volledig) te doorlopen. 

BIG'R kan ook voor consultancy- of onderwijsvragen. Bij dergelijke vragen zijn de fases niet van toepassing. 

5 FASES
Het protocol beschrijft 5 verschillende fases:

1. voorstelfase
2. ontwerpfase
3. realisatiefase
4. evaluatiefase
5. rapportagefase

Binnen deze hoofdfasen zijn ook subfasen. Hieronder lees je beknopt wat er in elke fase wordt gedaan.

1. VOORSTELFASE
De voorstelfase loopt van het indienen van een projectvoorstel tot een uiteindelijk go/no-go beslissing.

Elke casus die wordt ingediend bij BIG 'R wordt zorgvuldig besproken aan de hand van onderstaande criteria:

  • Is er mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding
  • Concreetheid van de casus
  • Haalbaarheid

Als de casus voldoet aan alle criteria, wordt een vast onderzoeksteam gekoppeld aan het project voor de volgende fases. Natuurlijk heeft de indiener van de casus ook een belangrijke rol! 

2. ONTWERPFASE
In de ontwerpfase vindt er een brainstorm met het volledige team van BIG 'R plaats over de individuele en omgevingsdeterminanten van het gedrag in een casus. Hoe kan het gedrag worden verklaard en welke factoren zijn hierop van invloed.

Deze brainstorm wordt gevolgd met creatieve subfase waarbij gezocht wordt naar creatieve oplossingen en interventies.

Methoden
Er zijn verschillende technieken en methodes die BIG 'R hiervoor inzet. De bekendste zijn de EAST-methode en de Smart methodiek. Hierna wordt een interventie gekozen en een pretest gedaan.

3. REALISATIEFASE
De gekozen interventie(s) worden vervolgens in de realisatiefase uitgevoerd en getest. De uitvoering gebeurt bij voorkeur met behulp van een zogenaamde ‘randomized control trial’ RCT onderzoek (willekeurige indeling) of via een andere experimentele methode.

4. EVALUATIEFASE
In de evaluatiefase wordt zowel de impact als het proces van de interventie geëvalueerd.

5. RAPPORTAGEFASE
 
Tot slot volgt de rapportagefase waarin het project wordt gerapporteerd. Afhankelijk van het project en de noodzaak kan dit via een artikel, rapport of presentatie.