Moment geduld...

DOEL

BIG'R

De grootstedelijke omgeving kent vele uitdagingen voor zowel de overheid als de burger.

Het doel van BIG'R is Rotterdam een duurzame kennisinfrastructuur te bieden waarmee overheidsdiensten (kosten)effectiever kunnen werken en wat voor burgers gemakkelijker te gebruiken is.

METEN

WETEN

Het fundament van de kennisinfrastructuur én van elke BIG'R-activiteit, is een solide wetenschappelijke onderbouwing en (proces)evaluatie. Immers, meten is weten! Over al onze activiteiten rapporteren we in zowel beleidsrapportages als in wetenschappelijke tijdschriften, zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn. 

EAST

METHODE

EAST staat voor een methodiek die wij binnen BIG'R ondermeer hanteren om tot goede interventies te komen. Wil je het gedrag van mensen positief beïnvloeden dan zijn vuistregels van belang.

EFFECTIEF

NUDGEN

Nudging lijkt heel eenvoudig, omdat vaak kleine, subtiele veranderingen in de omgeving resulteren in forse gedragsveranderingen. We moeten ons echter realiseren dat alleen geslaagde nudges gepubliceerd worden.

Een effectieve nudge verzin je niet zomaar. Om een goede nudge te vinden, is voorafgaand onderzoek van groot belang. Hoe gedraagt men zich? En waarom? Wat zijn mogelijke stimuli en barrières? Wat doet men niet?

THALER & SUNSTEIN

Thaler & Sunstein zeggen: “Never underestimate the power of inertia”. Deskresearch, literatuur naslagwerk, observeren, interviewen van doelgroep en betrokkenen zijn slechts enkele stappen voorafgaand aan het bedenken van een nudge. BIG'R heeft een vaste werkwijze ontwikkeld om tot een goed onderbouwde nudge te komen.

WERK

WIJZE

BIG'R

BIG'R werkt kennisgedreven en gebruikt een meer realistisch model van menselijk gedrag.

Belangrijke onderdelen zijn 

(a) het goed doordenken van wie de doelgroep is
(b) het bespreken van de gewenste gedragsverandering met de doelgroep zelf
(c) en het gezamenlijk bepalen wat de beste strategie is.

GA DOOR MET LEZEN EN MAAK HET BIG'R!

NUDGE TANDARTS

In 2014 heeft de universiteit van Copenhagen een onderzoek gedaan naar het effect van reminderberichten op orale gezondheid.

NUDGE TRANSPORT

De transportsector is verantwoordelijk voor 30% van de huishoudelijke uitstoot van CO2 in Europa, stelt European Environment Agency.

EEN GOEDE NUDGE IS GEEN TOEVAL