Moment geduld...

werkwijze

BIG Rotterdam (BIG 'R) onderzoekt of issues en urgente problemen kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek, vaste werkwijze en vastgestelde methodiek. We observeren het gedrag en dragen interventies en oplossingen aan die we kleinschalig in de praktijk testen met een beoogd resultaat.

Protocol 
Met het projectprotocol verbindt BIG Rotterdam gedragswetenschappelijke inzichten aan beleid. Ons doel is het effectief bevorderen van duurzaam gedrag.

 

Het protocol bestaat uit een set van gestructureerde vragen, die een kader vormt waarin beleidsmakers en onderzoekers concrete ideeën kunnen uitwerken tot effectiever beleid.

 

Met behulp van het protocol wordt helder welke factoren het gedrag bepalen en hoe deze worden aangepakt.

 

5 fases
Het protocol beschrijft 5 verschillende fases:

1. voorstelfase

2. ontwerpfase

3. realisatiefase

4. evaluatiefase

5. rapportagefase

 

Binnen deze hoofdfasen zijn ook subfasen. Elk issue of probleem dat wordt aangedragen, zal deze fasen doorlopen. Hieronder lees je beknopt wat er in elke fase wordt gedaan.

 

1. Voorstelfase

De voorstelfase loopt van het indienen van een projectvoorstel tot een uiteindelijk go/no-go beslissing.


Elke casus die vanuit de gemeente wordt ingediend bij BIG 'R wordt zorgvuldig besproken aan de hand van onderstaande criteria:

 • Is er mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding
 • Concreetheid van de casus
 • Voorgestelde interventies
 • Haalbaarheid
 • Maatschappelijke en financiële consequenties
 • Mogelijkheden tot onderzoek en tot effectmeting

 

Als alle informatie voorhanden is, dan wordt de casus behandeld door de beoordelingscommissie van BIG 'R.

 

Er zijn drie opties mogelijk:

 1. De casus voldoet niet aan de criteria
 2. De casus wordt nader onderzocht op vergelijkbare casuïstiek (benchmarking). Hierna volgt een advies aan de indiener.
 3. Er is geen vergelijkend onderzoek en de casus wordt in behandeling genomen.

 

Als de casus voldoet aan alle criteria, wordt een vast onderzoeksteam gekoppeld aan het project voor de volgende fases.

 

Dit team bestaat altijd uit een onderzoeker, een promovendus, een communicatieadviseur, de vertegenwoordiger van het cluster en een onderzoeksstagiair.

 

Afhankelijk van het onderwerp wordt daarnaast een wetenschapper gekoppeld aan het team. Natuurlijk heeft de indiener van de casus ook een belangrijke rol!

 

Commitment is de sleutel

Samen met BIG Rotterdam (BIG 'R) wordt de interventie met de achterban van de indiener uitgevoerd.

 

Daarbij moet er ook commitment van het management of de directie van het cluster zijn om de mogelijke uitkomsten ook verder te implementeren.

 

Kaders

Ook worden er kaders geschetst waarbinnen het project zal opereren. Voorbeelden van die kaders zijn:

 • Welk gedrag wordt beïnvloed door een casus?
 • Welke meetbare uitkomst van gedrag kan worden beïnvloed?
 • Is het doel acceptabel en verantwoord vanuit het perspectief van de doelgroep en het management van een cluster?
 • Welke resultaten kunnen bereikt worden?
 • Welke beschikbare middelen en wanneer moet dit gebeuren?

 

Concrete doelen

Hiermee worden de doelen van het project helder en smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) gemaakt.

 

2. Ontwerpfase
In de ontwerpfase vindt er een brainstorm met het volledige team van BIG 'R plaats over de individuele en omgevingsdeterminanten van het gedrag in een casus. Hoe kan het gedrag worden verklaard en welke factoren zijn hierop van invloed.

 

Deze brainstorm wordt gevolgd met creatieve subfase waarbij gezocht wordt naar creatieve oplossingen en interventies.

 

Methoden

Er zijn verschillende technieken en methodes die BIG 'R hiervoor inzet. De bekendste zijn de EAST-methode en de Smart methodiek. Hierna wordt een interventie gekozen en een pretest gedaan.

 

3. Realisatiefase
De gekozen interventie(s) worden vervolgens in de realisatiefase uitgevoerd en getest. De uitvoering gebeurt bij voorkeur met behulp van een zogenaamde ‘randomized control trial’ RCT onderzoek (willekeurige indeling) of via een andere experimentele methode.

 

4. Evaluatiefase

In de evaluatiefase wordt zowel de impact als het proces van de interventie geëvalueerd.

 

5. Rapportagefase

Tot slot volgt de rapportagefase waarin het project wordt gerapporteerd. Afhankelijk van het project en de noodzaak kan dit via een academisch artikel en/of een beleidsmatig rapport.